**CLUB İçerisinde Paylaşım Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Hususlar.** - Paylaşım yaparken Türkçe kurallarına olabildiğince uyulması, sorunuzun rahat anlaşılması ve en hızlı cevabı almanız adına, dikkat edilmesi gereken en önemli husustur. - Paylaşımlarınız da kibar ve yalın bir dil kullanmanız ve gerekirse resim ile eklenti yapmanız, doğru ve hızlı cevap almak adına önemli hususlardır. - Paylaşımları olabildiğince uygun bölümlere açarak, konu ile ilgili kişilerin daha hızlı görmesini sağlamak adına çok önemlidir. - Paylaşımlarda etiket kullanmak o sorunun daha sonra tekrar aranması adına çok önemlidir.
0 beğenilme 0 beğenilmeme
313 kez görüntülendi
STMicroelectronics kategorisinde (4,270 puan) tarafından
tarafından düzenlendi

Stm32f051 disc ile bir test yaptım, hatta yazisinida yazmistim.
Ama bir hata var sanirim.
Tim17 yi oneShot olarak init ettim. Channel1 i pa7 ye verdim. Ve pwm çıkış yap dedim.
Ama nedense pa7 yi init de alternate olarak görmüyorum.
Neden ?

(4,270 puan) tarafından

Tımarların her bir kanalı icin
Compare,pwm,force output mevcut nedir bunlar?

(4,270 puan) tarafından
/* USER CODE BEGIN Header */
/**
 ******************************************************************************
 * @file      : main.c
 * @brief     : Main program body
 ******************************************************************************
 * @attention
 *
 * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
 * All rights reserved.</center></h2>
 *
 * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
 * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
 * License. You may obtain a copy of the License at:
 *            opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
 *
 ******************************************************************************
 */
/* USER CODE END Header */

/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */

/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
TIM_HandleTypeDef htim17;

/* USER CODE BEGIN PV */

/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM17_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
{
	UNUSED(htim);
	HAL_GPIO_TogglePin(LD4_GPIO_Port,LD4_Pin);
}
/* USER CODE END 0 */

/**
 * @brief The application entry point.
 * @retval int
 */
int main(void)
{
 /* USER CODE BEGIN 1 */

 /* USER CODE END 1 */

 /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

 /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
 HAL_Init();

 /* USER CODE BEGIN Init */

 /* USER CODE END Init */

 /* Configure the system clock */
 SystemClock_Config();

 /* USER CODE BEGIN SysInit */

 /* USER CODE END SysInit */

 /* Initialize all configured peripherals */
 MX_GPIO_Init();
 MX_TIM17_Init();
 /* USER CODE BEGIN 2 */
 HAL_TIM_Base_Start(&htim17);

 HAL_TIM_OnePulse_Start_IT(&htim17, TIM_CHANNEL_1);
 /* USER CODE END 2 */

 /* Infinite loop */
 /* USER CODE BEGIN WHILE */
 while (1)
 {

	 HAL_GPIO_TogglePin(LD3_GPIO_Port, LD3_Pin);
	 HAL_Delay(100);
  /* USER CODE END WHILE */

  /* USER CODE BEGIN 3 */
 }
 /* USER CODE END 3 */
}

/**
 * @brief System Clock Configuration
 * @retval None
 */
void SystemClock_Config(void)
{
 RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
 RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};

 /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
 */
 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
 RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL12;
 RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
 if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks 
 */
 RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
               |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
 RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
 RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

 if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
}

/**
 * @brief TIM17 Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_TIM17_Init(void)
{

 /* USER CODE BEGIN TIM17_Init 0 */

 /* USER CODE END TIM17_Init 0 */

 TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
 TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig = {0};

 /* USER CODE BEGIN TIM17_Init 1 */

 /* USER CODE END TIM17_Init 1 */
 htim17.Instance = TIM17;
 htim17.Init.Prescaler = 9999;
 htim17.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
 htim17.Init.Period = 8999;
 htim17.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
 htim17.Init.RepetitionCounter = 0;
 htim17.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
 if (HAL_TIM_Base_Init(&htim17) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim17) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 if (HAL_TIM_OnePulse_Init(&htim17, TIM_OPMODE_SINGLE) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
 sConfigOC.Pulse = 0;
 sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
 sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH;
 sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
 sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
 sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
 if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim17, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
 sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
 sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
 sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
 sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
 sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
 sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
 if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim17, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
 {
  Error_Handler();
 }
 /* USER CODE BEGIN TIM17_Init 2 */

 /* USER CODE END TIM17_Init 2 */
 HAL_TIM_MspPostInit(&htim17);

}

/**
 * @brief GPIO Initialization Function
 * @param None
 * @retval None
 */
static void MX_GPIO_Init(void)
{
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};

 /* GPIO Ports Clock Enable */
 __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
 __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();

 /*Configure GPIO pin Output Level */
 HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, LD4_Pin|LD3_Pin, GPIO_PIN_RESET);

 /*Configure GPIO pin : B1_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = B1_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_EVT_RISING;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(B1_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);

 /*Configure GPIO pins : LD4_Pin LD3_Pin */
 GPIO_InitStruct.Pin = LD4_Pin|LD3_Pin;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
 HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);

}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
 * @brief This function is executed in case of error occurrence.
 * @retval None
 */
void Error_Handler(void)
{
 /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
 /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */

 /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}

#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
 * @brief Reports the name of the source file and the source line number
 *     where the assert_param error has occurred.
 * @param file: pointer to the source file name
 * @param line: assert_param error line source number
 * @retval None
 */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{ 
 /* USER CODE BEGIN 6 */
 /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
   tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
 /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/

Kod da neden PA7 yi görmüyorum, neden alternate yapmamış ?

(4,270 puan) tarafından

enter image description here

Burada görüyorum ama

(4,270 puan) tarafından

http://embedded-lab.com/blog/stm32-timers/8/
Şurada birşeyler yapmış.

Bu soruya cevap vermek için lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

...